Visie

De Sport- en Handelsschool Turnhout begeleidt haar leerlingen in hun groei naar volwassenheid. Wij hebben zowel aandacht voor een evenwichtig verwerven van kennis en vaardigheden als voor attitudevorming. Daarom kiezen wij voor competentiegericht onderwijs en vernieuwende werkvormen. De leer- en leerlingbegeleiding behoren tot onze kerntaken.

Wij maken samen school:

Wij bieden jongeren maximale ontplooiingskansen, zonder onderscheid op etnisch, religieus, sociaal, cultureel of politiek vlak. Wij besteden veel aandacht aan de interlevensbeschouwelijke dialoog. Samenleven is een leerproces.

Om de opvoedings- en opleidingsdoelen te verwezenlijken verwachten wij van de leerlingen de nodige inzet en van de ouders een bereidheid tot constructieve samenwerking en dialoog.

Wij bieden een eigentijds onderwijs via nascholing van ons personeel en via investeringen in technische vernieuwingen. Wij werken aan de mediawijsheid en STEM-geletterdheid van onze leerlingen. Stages, mini-ondernemingen, studentenbedrijven, JIEHA-projecten brengen het bedrijfsleven binnen de schoolmuren.

Ons uitgebreid sportaanbod, sportieve evenementen en leuke vakoverschrijvende projecten dragen bij tot het welbevinden van onze leerlingen.

Wij verruimen het blikveld van onze leerlingen en leerkrachten via internatonale projecten, buitenlandse stages en reizen.

Het cultuuraanbod is op maat maar uitdagend/prikkelend.

Wij waken over een betaalbaar onderwijs en houden rekening met individuele noden. Onder begeleiding van een coach stellen leerlingen hun curriculum samen en versterken hun profiel in functie van het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

In het ASO en TSO ligt de nadruk op de doorstroming naar het hoger onderwijs. Voor de leerlingen van het BSO is een vlotte aansluiting met de arbeidsmarkt de eerste prioriteit. De 7de specialisatiejaren slaan een brug tussen deze opleidingsvormen.

Wij streven onze opvoedings- en opleidingsdoelen na binnen een participatieve schoolcultuur. Wij overleggen hiervoor met alle deelnemers, d.w.z. inrichtende macht, leerkrachten, ouders, leerlingen en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.

 

Contactinformatie