Het pedagogisch project

We bieden al onze leerlingen  en personeelsleden maximale ontplooiingskansen zonder onderscheid te maken in de overtuiging of levenshouding van mensen  op etnisch, religieus, cultureel of politiek vlak.  De school staat open voor de verscheidenheid binnen de maatschappij.

We streven kwalitatief onderwijs na waarbij we onze leerlingen zo efficiënt mogelijk begeleiden in hun  leer- en leefhouding.  Hierbij  beogen we voor alle leerlingen een optimale studieoriëntering.
We streven kwalitatief onderwijs na en verwachten dat leerkrachten méér zijn dan "leerbegeleiders" (het nastreven van een efficiënt leerproces en verwerven door de leerlingen van een efficiënte studiemethode). 
De leerkracht is een leerlingbegeleider, heeft aandacht voor risicoleerlingen en functioneert als persoonlijke begeleider voor zijn tutorleerlingen.  Hij is bereid te luisteren naar de mening van de leerling en de leerling als volwaardige gesprekspartner te beschouwen. Deze openheid in  communicatie met de leerling draagt de leerkracht uit naar zijn werk- en leefomgeving.
Al onze personeelsleden engageren zich om onderstaande waarden en normen voor te leven en te ontwikkelen bij al onze leerlingen :

 • kennis en vaardigheden verwerven in functie van de studie- of beroepskeuze

 • een efficiënte studiemethode ontwikkelen - vaardigheden en technieken - 
  om kennis te verwerven en hierop handelingen te baseren

 • aandacht voor en nastreven van waarden zoals : respect hebben voor  en verdraagzaam zijn  voor anderen, solidair zijn met kansarmen,  zich verantwoordelijk voelen voor en zorgzaam omgaan met mens en milieu

 • beleefd en stijlvol gedrag ontwikkelen, een  beschaafd en correct taalgebruik (AN) hanteren

 • een positief zelfbeeld opbouwen met ontdekking van eigen sterke kanten en leren leven met eigen beperkingen met als doel het zelfvertrouwen te versterken 

 • een eigen kritische mening hebben en visie leren formuleren over omgeving , maatschappij en wereldproblematiek

 • communicatievaardig zijn  en taalvaardigheid verwerven : luisterbereid zijn, een gestructureerde dialoog kunnen voeren

 • solidair leven met zijn omgeving en de wereld en zich engageren nu en in de toekomst 

 • democratisch samenleven en samenwerken : leren aanvaarden van een meerderheidsbeslissing en leren respecteren van afgesproken regels, respect tonen voor mening van anderen en eigen visie en mening leren ontwikkelen en formuleren

 • gezonde levensgewoontes aankweken : gezonde voeding, bewegen…