Visie

 

De Stedelijke Handelsschool is een niet-selectieve school.

Ze wil leerlingen steunen bij hun groei naar volwassenheid en heeft daarom zowel aandacht voor een evenwichtig verwerven van kennis en vaardigheden als voor attitudevorming.

 

Zij wil, als onderwijsinstelling, aan jongeren maximale ontplooiingskansen bieden, zonder onderscheid op etnisch, religieus, sociaal, cultureel of politiek vlak.

 

Om de opvoedings- en opleidingsdoelen te verwezenlijken verwacht de school van de leerlingen en hun ouders de nodige inzet en de bereidheid tot constructieve samenwerking.

Als medeopvoeder werken we samen met de ouders in een open en opbouwende dialoog.

 

Daarom waakt de school over een betaalbaar onderwijs en houdt ze rekening met individuele noden, zonder dat de globale kwaliteitszorg hierdoor in het gedrang komt.

 

De school brengt eigentijds onderwijs via nascholing van haar personeel en via investeringen in technische vernieuwingen. Stages, mini-ondernemingen en nauwe contacten met de bedrijven uit de regio brengen het bedrijfsleven binnen de schoolmuren.

Het onderwijsaanbod van de school en de creatieve benadering van het curriculum spelen in op de noden van de arbeidsmarkt en de verwachtingen van het hoger onderwijs.

In het TSO ligt de nadruk op de doorstroming naar een vorm van hoger onderwijs. Voor de leerlingen van de beroepsafdeling is een vlotte aansluiting met de arbeidsmarkt de eerste prioriteit. De 7de specialisatiejaren slaan een brug tussen beide opleidingsvormen.

 

De school streeft haar opvoedings- en opleidingsdoelen na binnen een participatieve schoolcultuur. Ze overlegt hiervoor, via de geëigende kanalen met alle deelnemers d.w.z. inrichtende macht, leerkrachten, ouders, leerlingen en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. In overleg met de inrichtende macht ijvert de school voor een comfortabele en leer(ling)vriendelijke accommodatie.

Contactinformatie